Топ 20 земаља са највећим суфицитом у билансу текућег рачуна

Текући рачун једне земље је један од два елемента који чине платни биланс земље или капитални рачун, познат и као финансијски рачун. Текући рачун једне земље састоји се од нето примарног дохотка, трговинског биланса и нето новчаних трансфера који су се одвијали у одређеном периоду.

Шта је стање на текућем рачуну једне земље?

Текући рачун једне земље је разлика између штедње и инвестиција. То је критично средство за процјену економског здравља земаља. Текући рачун се дефинише као укупни биланс трговине, нето приход од страних земаља и нето текући трансфери. Када земља има позитиван салдо текућег рачуна, то обично значи да је земља нето зајмодавац остатку свијета, а вриједност увоза земље је мања од вриједности извоза. Док када земља има негативан салдо текућег рачуна, то значи да је земља нето зајмопримац од остатка свијета, што значи да је укупан увоз земље већи од укупног извоза. Суфицит на текућем рачуну повећава нето страну активу земље за износ суфицита, док дефицит текућег рачуна смањује нето страну активу земље за тај износ.

Како се обрачунава стање на текућем рачуну?

Биланс текућег рачуна земље је под утицајем девизних курсева, девизних резерви, инфлације, конкурентности и трговинске политике међу осталим факторима. Текући рачун се обично израчунава збрајањем четири компоненте текућег рачуна које укључују приходе, текуће трансфере, робу и услуге. Роба обухвата извоз и увоз земље који представљају прилив и одлив новца. Услуге као што је туризам рачунају се као извоз или кредит јер земља прима новац од странаца. Приход се сматра кредитом када појединац или локално предузеће прима новац од страног физичког или правног лица, а ако страна компанија улаже у локалну компанију или владу то се сматра дуговним приходом. Текући трансфер је новац који се даје другој земљи без примања било каквог враћања, а такви трансфери укључују званичну помоћ, донације или помоћ. Пошто је трговински биланс принцип који одређује фактор суфицита или дефицита текућег рачуна, он се обично врти око цикличног тренда јер се израчунава одузимањем увоза од извоза. Према томе, текући рачун једне земље се израчунава тако што се проналазе промјене нето стране активе.

Који је значај података?

Биланс текућег рачуна једне земље је једна од двије значајне компоненте које се користе у мјерењу вањске трговине једне земље. Подаци прикупљени након израчунавања биланса текућег рачуна важна су одредница здравља економије једне земље. Биланс текућег рачуна помаже у изналажењу конкурентности земље, посебно кроз извоз робе. Уопштено говорећи, подаци прикупљени након рачунања биланса текућег рачуна требало би да помогну земљи да зна где се налази њена економија у погледу увоза, извоза и општег трговинског биланса. Превише дефицита представља ризик за економију, јер подразумијева да земља увози више него што извози

Три највеће земље са највећим суфицитом у стању текућег рачуна

Од 2015. Кина је била водећа земља са највећим суфицитом у билансу текућег рачуна са укупно 293.200 милијарди долара. Немачка је уследила на блиском месту са укупним билансом на текућем рачуну од 285.200 милијарди долара. Јапан је трећа земља са највећим суфицитом у билансу на текућем рачуну са 137.500 милијарди долара.